areas

Delictes d’abandonament de família, menors i incapaços

Advocats especialistes en delictes d’abandonament de família, menors i incapaços.

En el cas que tingui qualsevol consulta sobre aquesta matèria, pot sol·licitar una reunió en el despatx trucant al telèfon 93 343 70 40 o, si escau, remetre’ns la seva sol·licitud on line i els nostres especialistes li atendran personalment.

Els delictes d’abandó de família, menors i incapaços.

L’article 226 del Codi Penal sanciona amb la pena de presó de tres a sis mesos o multa de sis a dotze mesos als quals deixin de complir els deures d’assistència inherents a la pàtria potestat, tutela, guarda o acolliment familiar o de prestar l’assistència necessària establerta legalment pel sustento dels seus descendents, ascendents o cònjuges.

En aquests casos, així mateix, el jutge podrà imposar també la pena d’inhabilitació especial per a l’exercici del dret de pàtria potestat, tutela, guarda o acolliment familiar de quatre a deu anys.

L’article 227 del Codi Penal sanciona amb una pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a vint-i-quatre mesos al que deixi de pagar durant dos mesos consecutiu o quatre mesos alterns qualsevol tipus de prestació econòmica a favor del seu cònjuge o els seus fills, establerta en conveni judicialment aprovat o resolució judicial en els casos de separació legal, divorci, declaració de nul·litat del matrimoni, procés de filiació, o procés d’aliments a favor dels seus fills.

En aquests supòsits, és important destacar que la reparació del dany procedent del delicte comportarà sempre el pagament de les quanties degudes.

El Codi Penal, així mateix, tipifica com a delicte en els seus articles 228 a 232 diverses conductes realitzades contra un menor d’edat o una persona amb discapacitat necessitada d’especial protecció, com, per exemple, el seu abandó temporal o definitiu, el seu lliurament a un tercer o establiment públic sense anuència, o la seva utilització per a pràctiques de mendacitat.

0/5 (0 Reviews)