areas

Delictes d’administració deslleial

Advocats especialistes en delictes d’administració deslleial.

En el cas que tingui qualsevol consulta sobre aquesta matèria, pot sol·licitar una reunió en el despatx trucant al telèfon 93 343 70 40 o, si escau, remetre’ns la seva sol·licitud on line i els nostres especialistes li atendran personalment.

El delicte d’administració deslleial en el Codi Penal.

El delicte d’administració deslleial ha experimentat una profunda modificació com a conseqüència de la reforma del Codi Penal operada mitjançant la Llei Orgànica 1/2015.

D’aquesta manera, mentre que amb el Codi Penal de 1995 l’administració deslleial constituïa un delicte societari que solament podia ser comès pels administradors de societats, amb el nou Codi Penal de 2015 el delicte es configura com un delicte contra el patrimoni que pot ser comès per qualsevol persona que tingui encomanada l’administració d’un patrimoni aliè.

Tenint en compte aquesta nova configuració del delicte d’administració deslleial, podem assenyalar que les principals novetats respecte a la regulació anterior, són les següents:

El subjecte actiu del delicte podrà ser qualsevol persona que tingui designada una funció d’administració del patrimoni aliè, amb independència de la denominació del càrrec (administrador, gestor, representant, mandatari, apoderat, tutor, etc).

La conducta delictiva consisteix a infringir les facultats per administrar un patrimoni aliè, la qual cosa cal entendre com la infracció dels deures i obligacions que hagin estat encomanades a l’administrador patrimonial.
Així mateix, s’ha de produir un resultat de perjudici patrimonial, la qual cosa es tradueix no solament en una reducció de l’actiu, sinó també en la frustració de la fi perseguida al ben o valor conforme a la decisió dels seus titulars.

Finalment, des d’un punt de vista subjectiu, el delicte solament pot ser comès de forma dolosa (això és, intencional), sense que càpiga la possibilitat de cometre-ho mitjançant una conducta de caràcter imprudent.

El Codi Penal estableix per al delicte d’administració deslleial una pena de presó de sis mesos a tres anys en el cas que la quantia del perjudici patrimonial superi els 500 euros, i no concorri cap de les circumstàncies agreujants regulades en l’article 250 (p. ex., que el valor de la defraudació superi els 50.000 euros, o afecti a un elevat nombre de persones). Si el perjudici patrimonial és inferior als 500 euros, la pena que s’estableix és de multa d’un a tres mesos.

0/5 (0 Reviews)