areas

Delictes d’administració fraudulenta

Advocats especialistes en delictes d’administració fraudulenta.

En el cas que tingui qualsevol consulta sobre aquesta matèria, pot sol·licitar una reunió en el despatx trucant al telèfon 93 343 70 40 o, si escau, remetre’ns la seva sol·licitud on line i els nostres especialistes li atendran personalment.

El delicte d’administració fraudulenta en el Codi Penal.

El delicte d’administració fraudulenta està tipificat en l’article 295 del Codi Penal, en la seva redacció donada per Llei Orgànica 10/1995.

Segons el citat precepte, seran sancionats amb la pena de presó de sis mesos a quatre anys, o multa del tant al triple del benefici obtingut, els administradors de fet o de dret o els socis de qualsevol societat constituïda o en formació, que, en benefici propi o d’un tercer i amb abús de les funcions pròpies del seu càrrec, realitzin qualsevol de les dues següents conductes sempre que produeixin un perjudici econòmic: (i) disposin fraudulentament dels béns de la societat; o (ii) contreguin obligacions al seu càrrec.

Tradicionalment, aquest delicte ha entrat en col·lisió amb el delicte d’apropiació indeguda en la seva modalitat de gestió deslleial regulat en l’article 252 del Codi Penal, la qual cosa ha motivat importants discussions jurisprudencials sobre les relacions concursals de tots dos delictes.

La difícil convivència de tots dos tipus penals ha motivat que l’última reforma del Codi Penal, operada mitjançant Llei Orgànica 1/2015 (en vigor des del dia 1 de juliol de 2015), optés per suprimir el delicte d’administració fraudulenta del Capítol dels Delictes Societaris.

No obstant això, això no vol dir que les conductes anteriorment constitutives d’aquest delicte hagin quedat despenalitzades, sinó que, per contra, apareixen actualment tipificades en el delicte d’administració deslleial de patrimonis previst en l’article 252 del nou Codi Penal, que estableix que cometran aquesta infracció penal els que tenint facultats per administrar un patrimoni aliè, emanades de la llei, encomanades per l’autoritat o assumides mitjançant un negoci jurídic, les infringeixin excedint-se en l’exercici de les mateixes, la qual cosa abasta, sense cap dubte, als administradors societaris.

0/5 (0 Reviews)