areas

Delictes d’alçament de béns

Advocats especialistes en delictes d’alçament de béns.

En el cas que tingui qualsevol consulta sobre aquesta matèria, pot sol·licitar una reunió en el despatx trucant al telèfon 93 343 70 40 o, si escau, remetre’ns la seva sol·licitud on line i els nostres especialistes li atendran personalment.

Els delictes d’alçament de béns en el Codi Penal.

Els delictes d’alçament de béns estan regulats en els articles 257 a 258 *ter del Codi Penal de 2015, sota la rúbrica “Frustració de l’Execució”.

El nou Codi Penal regula, en aquests preceptes, tres figures delictives d’alçament de béns.

1º. En l’article 257, es recull el tipus bàsic d’alçament de béns que apareixia regulat en el Codi Penal de 1995, en el qual no s’inclouen modificacions rellevants més enllà que queden recollides en un mateix article les següents conductes punibles.

  • L’alçament de béns consistent a alçar-se “amb els seus béns en perjudici dels seus creditors”, segons esmenta el tipus penal.
  • L’alçament de béns per eludir l’eficàcia d’un embargament o d’un procediment executiu o de constrenyiment. En aquest supòsit, serà castigat amb les penes de presó d’un a quatre anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos qui, actuant en perjudici dels seus creditors, realitzi qualsevol acte de disposició patrimonial o generador d’obligacions que dilati, dificulti o impedeixi l’eficàcia d’un embargament o d’un procediment executiu o de constrenyiment, judicial, extrajudicial o administratiu, iniciat o de previsible iniciació.
  • L’alçament de béns per eludir la responsabilitat civil derivada de delicte.

2º. En l’article 258, es recull un nou delicte d’alçament de béns que cometrà el que, en un procediment d’execució judicial o administratiu, presenti a l’autoritat o funcionari encarregats de l’execució una relació de béns o patrimoni incompleta o falsa, i amb això dilati, dificulti o impedeixi la satisfacció del creditor, així com, també, el deutor que, requerit per a això, deixi de facilitar la relació de béns o patrimoni al fet que es refereix l’article anterior.

3º.- En l’article 258 bis, es regula un delicte anàleg al de malversació impròpia coneguda com a “trencament de dipòsit”, el qual, en aquest cas, haurà de ser comès per una persona que ostenti la condició de deutor.

Com en altres delictes regulats en el Codi Penal, el delicte d’alçament de béns pot comportar la declaració de responsabilitat penal de la persona jurídica en el si de la qual s’hagi comès el delicte, sempre que es compleixin amb els requisits establerts en l’article 31 bis del Codi Penal.
0/5 (0 Reviews)