areas

Delictes d’apropiació indeguda

Advocats especialistes en delictes d’apropiació indeguda.

En el cas que tingui qualsevol consulta sobre aquesta matèria, pot sol·licitar una reunió en el despatx trucant al telèfon 93 343 70 40 o, si escau, remetre’ns la seva sol·licitud on line i els nostres especialistes li atendran personalment.

El delicte d’apropiació indeguda en el Codi Penal.

Amb anterioritat a l’entrada en vigor del Codi Penal de 2015, la Jurisprudència assenyalava que dins del delicte d’apropiació indeguda es castigaven dos tipus de conductes:

  1. L’apropiació indeguda clàssica, que cometia aquell que rebia la possessió lícita d’un ben moble, per posteriorment incorporar-la il·lícitament al seu patrimoni amb ànim de lucre.
  2. L’apropiació indeguda en la modalitat de gestió deslleial, que cometia l’administrador quan perjudicava patrimonialment al seu principal distraient els diners la disposició dels quals té al seu abast.

Amb la nova regulació del Codi Penal, les conductes d’apropiació indeguda en la modalitat de gestió deslleial han passat a tipificar-se en el delicte d’administració deslleial de patrimonis regulat en l’art. 252. I, en conseqüència, el nou delicte d’apropiació indeguda estableix que cometran el delicte els que, en perjudici d’un altre, s’apropiessin per a si o per a un tercer, de diners, efectes, valors o qualsevol altra cusi moble, que haguessin rebut en dipòsit, comissió o custòdia, o que els haguessin estat confiats en virtut de qualsevol altre títol que produeixi l’obligació de lliurar-los o retornar-los, o neguessin haver-los rebut.

Els supòsits que poden englobar-se dins del delicte d’apropiació indeguda, són múltiples. Així, exemples de la comissió del delicte els trobem en la persona que arrenda un vehicle i, després de la finalització del contracte, incompleix la seva obligació de devolució incorporant-ho al seu patrimoni, o en l’agent de vendes que s’apropia il·lícitament dels béns que li havien estat facilitats en dipòsit per a l’exercici de la seva activitat professional.

0/5 (0 Reviews)