areas

Blanqueig de capitals

Advocats especialistes en delictes de blanqueig de capitals.

En el cas que tingui qualsevol consulta sobre aquesta matèria, pot sol·licitar una reunió en el despatx trucant al telèfon 93 343 70 40 o, si escau, remetre’ns la seva sol·licitud on line i els nostres especialistes li atendran personalment.

El delicte de blanqueig de capitals en el Codi Penal.

El delicte de blanqueig de capitals és comès per qui adquireixi, utilitzi, posseeixi, transmeti o converteixi béns sabent que tenen el seu origen en una activitat delictiva, comesa per ell o per qualsevol tercera persona, o realitzi qualsevol altre acte per encobrir o ocultar el seu origen delictiu, o per a ajuda a la persona que hagi participat en la infracció o infraccions a eludir les conseqüències legals dels seus actes.

En aquests supòsits, l’autor del delicte serà sancionat amb una pena de presó de sis mesos a sis anys i multa del tant al triple del valor dels béns, així com, si escau, inhabilitació per a l’exercici de la seva professió o indústria per temps d’un a tres anys i/o la clausura temporal o definitiva de l’establiment o local.

Aquesta pena s’imposarà en la seva meitat superior quan els béns tinguin el seu origen en un delicte de tràfic de drogues o en algun dels dels delictes compresos en els Capítols V, VI, VII, IX i X del Títol XIX del Codi Penal, o en el Capítol I del Títol XV.

També cometen el delicte de blanqueig de capitals els que ocultin o encobreixin la veritable naturalesa, origen, destinació, ubicació, moviment o drets sobre els béns o propietat dels mateixos, sabent que procedeixen d’algun d’aquests delictes.

En el cas que la conducta de blanqueig sigui comesa per imprudència, la pena a imposar serà de presó de sis mesos a dos anys i multa del tant al triple.

Ha de tenir-se en compte, finalment, que el delicte pot ser comès encara que el delicte previ del que tinguin el seu origen els béns hagi estat comès, total o parcialment a l’estranger, mentre que, així mateix, la condemna per blanqueig comporta el decomís dels guanys obtinguts pel responsable.

0/5 (0 Reviews)