El delicte de falsetat contable: requisits

Quan es comet delicte de falsedat comptable?

El Codi Penal regula el delicte de falsedat comptable en l’article 290, assenyalant que incorreran en la citada infracció penal els administradors de fet o de dret d’una societat constituïda o en formació que falsegin els comptes anuals o altres documents que hagin de reflectir la situació jurídica o econòmica de l’entitat, de forma idònia per causar un perjudici econòmic a la mateixa, a algun dels seus socis, o a un tercer.

Per administradors «de dret» s’entén en cada societat, els que administren en virtut d’un títol jurídicament vàlid i en la societat anònima els nomenats per la Junta General o, en general, els que pertanyin a l’òrgan d’administració de la Societat inscrita en el Registre mercantil. Els «de fet» seran tots els altres que hagin exercitat tals funcions en nom de la societat, sempre que això s’acrediti, o els que ofereixin alguna irregularitat en la seva situació jurídica, per nomenament defectuós no acceptat, no inscrit o caducat. O, prescindint de conceptes extra-penals, s’entendrà per «administrador de fet» a tota persona que, per si sola o conjuntament amb uns altres, adopta i imposa les decisions de la gestió d’una societat, i concretament les expressades en els tipus penals.

Els documents l’alteració dels quals pot donar lloc a la comissió del delicte són tots aquells destinats a oferir una imatge fidel i completa de la situació patrimonial de l’empresa. D’aquesta manera, juntament amb els documents que integren els comptes anuals d’una societat (balanç, compte de pèrdues i guanys i memòria), també podrà cometre’s el delicte mitjançant l’alteració d’altres documents com els llibres de comptabilitat, l’informe de gestió, la proposta d’aplicació del resultat, els projectes de fusió, els llibres d’actes o els balanços que les societats que cotitzen en Borsa han de presentar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

En la comissió d’aquest delicte, a més de l’administrador de fet o de dret, poden intervenir altres terceres persones alienes, els qui, si escau, respondran com a partícips.

Les penes del delicte comptable.

L’article 290 del Codi Penal estableix penes diferents en funció de si la falsedat comptable ha produït, a més, un perjudici econòmic a la societat, als seus socis o a un tercer.

D’aquesta manera, en el cas que no s’hagi produït cap perjudici econòmic, es contempla una pena de presó d’un a tres anys i multa de sis a dotze mesos, mentre que si es produeix aquest perjudici les penes hauran d’imposar-se en la seva meitat superior.

 

CONSEGUEIXI EL MEJOR RESULTADO POSIBLE
GRACIAS A LA MEJOR DEFENSA PENAL


La mayor garantía del éxito en un proceso penal es contar
con una excelente defensa jurídica

Llámenos ahora y le atenderemos inmediatamente
93 343 70 40 / 609 73 58 58 (atención 24 horas)
O, si lo prefiere, pídanos una cita presencial en el despacho para valorar su caso