areas

Delicte de danys

Advocats especialistes en delictes de danys.

En el cas que tingui qualsevol consulta sobre aquesta matèria, pot sol·licitar una reunió en el despatx trucant al telèfon 93 343 70 40 o, si escau, remetre’ns la seva sol·licitud on line i els nostres especialistes li atendran personalment.

El delicte de danys en el Codi Penal.

El delicte de danys és comès pel qual causi danys en una propietat aliena.

Després de la desaparició de les faltes en el Codi Penal de 2015, els danys dolosos amb una quantia no superior als 400 Euros, passen a ser considerats delictes lleus.

En conseqüència, l’autor d’un delicte de danys dolós serà castigat amb una pena de multa de sis a vint-i-quatre mesos si la quantia del dany causat excedeix de quatre-cents euros, o amb una pena de multa d’un a tres mesos si la quantia del dany no excedeix de la citada quantitat.

En atenció al previst en l’article 263.2 del Codi Penal, el delicte de danys dolós serà castigat amb una pena de presó d’un a tres anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos si concorre alguna de les següents circumstàncies:

  • Que arruïnin al perjudicat o se li col·loqui en greu situació econòmica.
  • Que afectin a béns de domini o ús públic o comunal.
  • Que es realitzin per impedir el lliure exercici de l’autoritat, bé es cometi el delicte contra funcionaris públics o contra particulars que, com a testimonis o de qualsevol altra manera, hagin contribuït o puguin contribuir a l’execució o aplicació de les Lleis o les disposicions generals.
  • Que s’emprin substàncies verinoses o corrosives.
  • Que es causi per qualsevol mitjà d’infecció o contagi de bestiar.

En el cas que els danys hagin estat causats mitjançant incendi, o provocant explosions, o utilitzant qualsevol altre mitjà de similar potència destructiva, la pena contemplada és d’un a tres anys, o de tres a cinc anys i pena de multa en el cas que concorrin les circumstàncies agreujants de l’article 263.2.

Finalment, en el cas que els danys hagin estat causats per una conducta imprudent i la quantia dels mateixos sigui superior a 80.000 euros, s’estableix una pena de multa per a l’autor del delicte de tres a nou mesos.

0/5 (0 Reviews)