areas

Delicte fiscal

Advocats especialistes en delicte fiscal.

En el cas que tingui qualsevol consulta sobre aquesta matèria, pot sol·licitar una reunió en el despatx trucant al telèfon 93 343 70 40 o, si escau, remetre’ns la seva sol·licitud on line i els nostres especialistes li atendran personalment.

El delicte fiscal en el Códi Penal.

El delicte fiscal és comès per qui, per acció o omissió, defrauda a la Hisenda Pública estatal, autonòmica, foral o local, eludint el pagament de tributs, quantitats retingudes o que s’haguessin hagut de retenir o ingressos a compte, obtenint indegudament devolucions o gaudint de beneficis fiscals de la mateixa forma, sempre que la quantia de la quota defraudada, l’import no ingressat de les retencions o ingressos a compte o de les devolucions o beneficis fiscals indegudament obtinguts o gaudits excedeixi de cent vint mil euros.

El Codi Penal sanciona aquest delicte, en el seu tipus bàsic, amb la pena de presó d’un a cinc anys, multa del tant al séxtuplo de la quantia defraudada i la possibilitat de perdre la possibilitat d’obtenir subvencions o ajudes públiques i del dret a gaudir dels beneficis o incentius fiscals o de la Seguretat Social durant un període de tres a sis anys.

El Codi Penal, així mateix, regula els següents suposats agreujats de delicte fiscal, sancionats amb una pena de dues a cinc anys de presó i multa del doble al séxtuplo de la quota defraudada:

  • La quantia de la quota defraudada sigui superior a sis-cents mil euros.
  • La defraudació s’hagi comès en el si d’una organització o grup criminal.
  • Quan la utilització de persones o jurídiques sense personalitat jurídica interposades i/o negocis o instruments fiduciaris o paradisos fiscals, oculti o dificulti la determinació de la identitat de l’obligat tributari o del responsable del delicte, la determinació de la quantia defraudada o del patrimoni de l’obligat tributari o del responsable del delicte.

És important destacar que el Codi Penal estableix que quedarà exempt de responsabilitat penal aquella persona que regularitzi la seva situació tributària procedint al complet reconeixement i pagament del deute tributari, abans que l’Administració Tributària li hagi notificat l’inici d’actuacions de comprovació o investigació tendents a la determinació del deute tributari objecte de la regularització o, en el cas que aquestes actuacions no s’hagessin produït, abans que s’interposi querella contra ell, o el Ministeri Fiscal o el Jutge d’Instrucció realitzi actuacions que li permetin tenir coneixement de les diligències.

 

0/5 (0 Reviews)