areas

Delictes d’insolvència punible

Advocats especialistes en delictes d’insolvència punible.

En el cas que tingui qualsevol consulta sobre aquesta matèria, pot sol·licitar una reunió en el despatx trucant al telèfon 93 343 70 40 o, si escau, remetre’ns la seva sol·licitud on line i els nostres especialistes li atendran personalment.

Els delictes d’insolvència punible en el Codi Penal.

Segons el que es disposa en l’article 259.1 del Codi Penal, cometran delicte d’alçament de béns els qui, trobant-se en una situació d’insolvència actual o imminent, realitzin alguna de les següents conductes:

1º.- Oculti, causi danys o destrueixi els béns o elements patrimonials que estiguin inclosos, o que haurien estat inclosos, en la massa del concurs al moment de la seva obertura.

2º.- Realitzi actes de disposició mitjançant el lliurament o transferència de diners i altres actius patrimonials, o mitjançant l’assumpció de deutes, que no guardin proporció amb la situació patrimonial del deutor, ni amb els seus ingressos, i que manquin de justificació econòmica o empresarial.

3º.- Realitzi operacions de venda o prestacions de servei per preu inferior al seu cost d’adquisició o producció, i que en les circumstàncies del cas manquin de justificació econòmica.

4º.- Simuli crèdits de tercers o procedeixi al reconeixement de crèdits ficticis.

5º.- Participi en negocis especulatius, quan això manqui de justificació econòmica i resulti, en les circumstàncies del cas i a la vista de l’activitat econòmica desenvolupada, contrari en deure diligencia en la gestió d’assumptes econòmics.

6º.- Incompleixi el deure legal de portar la comptabilitat, porti doble comptabilitat, o cometi irregularitats que siguin rellevants per a la comprensió de la seva situació patrimonial o financera. També serà punible la destrucció o alteració dels llibres comptables, quan d’aquesta manera es dificulti o impedeixi de forma rellevant la comprensió de la seva situació patrimonial o financera.

7º.- Oculti, destrueixi o alteri la documentació que l’empresari està obligat a conservar abans del transcurs del termini al que s’estén aquest deure legal, quan d’aquesta manera es dificulti o impossibiliti l’examen o valoració de la situació econòmica real del deutor.

8º.- Formuli els comptes anuals o els llibres comptables d’una manera contrària a la normativa reguladora de la comptabilitat mercantil, de manera que es dificulti o impossibiliti l’examen o valoració de la situació econòmica real del deutor, i o incompleixi el deure formular el balanç o l’inventari dins de termini.

Finalment, l’article 260 del Codi Penal regula el delicte d’alçament de béns comès pel deutor que, trobant-se en situació d’insolvència actual o imminent, afavoreixi a algun creditor realitzant un acte de disposició patrimonial o generador d’obligacions destinat a pagar un crèdit no exigible o o a facilitar-li una garantia a la qual no tenia dret. I, així mateix, al deutor que, una vegada admesa a tràmit la sol·licitud de concurs, sense estar autoritzat judicialment o pels administradors concursals, realitzi un acte de disposició patrimonial o generador d’obligacions destinats a pagar a un o diversos creditors, amb posposició de la resta.

0/5 (0 Reviews)