areas

Delictes contra el medi ambient

Advocats especialistes en delictes contra el medi ambient.

En el cas que tingui qualsevol consulta sobre aquesta matèria, pot sol·licitar una reunió en el despatx trucant al telèfon 93 343 70 40 o, si escau, remetre’ns la seva sol·licitud en línia i els nostres especialistes li atendran personalment.

El delicte contra el medi ambient en el Codi Penal.

Comet delicte contra el medi ambient el que, contravenint les lleis o altres disposicions de caràcter general que protegeixin el medi ambient, provoqui o realitzi directa o indirectament abocats, emissions, sorolls, extraccions o excavacions, vibracions, aterraments, injeccions o dipòsits, en l’atmosfera, sòl, subsòl o aigües terrestres, que, per si mateixos o conjuntament amb uns altres, causi o pugui causar danys substancials a la qualitat de l’aire, del sòl o de les aigües, o a animals o plantes.

El responsable del delicte serà castigat amb les penes de presó de sis mesos a dos anys, multa de deu a catorze mesos i inhabilitació per a professió i ofici per temps d’un a dos anys en el cas que no hagi creat risc greu per a l’equilibri dels sistemes naturals (supòsit en el qual la pena de presó serà de dues a cinc anys), ni per a la salut de les persones (cas en el qual fins i tot es pot imposar la pena superior en grau).

A més del citat delicte, el Codi Penal tipifica altres conductes constitutives de delicte contra el medi ambient, com, per exemple, el delicte contemplat en l’article 326 com a conseqüència d’una inadequada gestió de residus que causin o puguin causar danys substancials a la qualitat de l’aire, del sòl o de les aigües, o a animals o plantes, mort o lesions greus a persones, o puguin perjudicar greument l’equilibri dels sistemes naturals.

El Codi Penal estableix que el responsable d’un delicte contra el medi ambient serà castigat amb la pena superior en grau a l’establerta legalment, quan concorri alguna de les següents circumstàncies:

  • Que la indústria o activitat funcioni clandestinament, sense haver obtingut les preceptives autoritzacions administratives de les seves instal·lacions.
  • Que s’hagin desobeït les ordres expresses de l’autoritat administrativa de correcció o suspensió de les activitats.
  • Que s’hagi obstaculitzat l’activitat inspectora de l’Administració.
  • Que s’hagi produït un risc de deterioració irreversible o catastròfic.
  • Que es produeixi una extracció il·legal d’aigües en període de restriccions.
0/5 (0 Reviews)