areas

Delictes contra el drets dels treballadors

Advocats especialistes en delictes contra els drets dels treballadors.

En el cas que tingui qualsevol consulta sobre aquesta matèria, pot sol·licitar una reunió en el despatx trucant al telèfon 93 343 70 40 o, si escau, remetre’ns la seva sol·licitud on line i els nostres especialistes li atendran personalment.

Els delictes contra els drets dels treballadors en el Codi Penal.

Segons es regula en el Títol XV del Codi Penal, cometen delicte contra els drets dels treballadors els qui incorrin en alguna de les següents conductes:

1. Imposin als treballadors al seu servei, mitjançant engany o abús de situació de necessitat, condicions laborals o de Seguretat Social que perjudiquin, suprimeixin o restringeixin els drets que tinguin reconeguts per disposicions legals, convenis col·lectius o contracte individual.

La pena contemplada per a aquest delicte és presó de sis mesos a sis anys i multa de sis a dotze mesos, sempre que no concorri violència o intimidació (en aquest cas s’imposarà la pena superior en grau).

2. Ocupin simultàniament a una pluralitat de treballadors sense comunicar la seva alta en el règim de la Seguretat Social o, si escau, sense haver obtingut l’autorització de treball, sempre que el nombre de treballadors afectats sigui almenys del 25% en empreses que ocupin a més de cent treballadors, del 50% en empreses que ocupin a més de deu treballadors i no més de cent, o la totalitat dels mateixos en empreses que ocupin a més de cinc i no més de deu treballadors.

La pena contemplada per a aquest delicte és presó de sis mesos a sis anys i multa de sis a dotze mesos, sempre que no concorri violència o intimidació (en aquest cas s’imposarà la pena superior en grau).

3. Mantinguin les condicions imposades per un altre i assenyalades per als dos delictes anteriorment analitzats, en supòsits de transmissió d’empreses.

Novament, la pena per a aquest delicte és de sis mesos a sis anys i multa de sis a dotze mesos, sempre que no concorri violència o intimidació (en aquest cas s’imposarà la pena superior en grau).

4. Emprin de forma reiterada a ciutadans estrangers que manquin de permís de treball, o emprin a un menor d’edat que manqui de permís de treball.

Aquest delicte està castigat amb una pena de tres a divuit mesos o multa de dotze a trenta mesos.

5. Trafiquin de manera il·legal amb mà d’obra; reclutin persones o les determinin a abandonar el seu lloc de treball oferint ocupació o condicions de treball enganys o falses; emprin a persones extraguessis sense permís de treball en condicions que suprimeixin, restringeixin o perjudiquin els drets que tinguessin reconeguts per disposicions legals, convenis col·lectius o contracte individual; i determinin o afavoreixin l’emigració d’alguna persona a un altre país simulant contracte o col·locació, o utilitzant qualsevol altre engany semblant.

Aquests delictes estan castigats amb una pena de presó de dues a cinc anys i multa de sis a dotze mesos.

6. Produeixin una discriminació greu en l’ocupació contra alguna persona en atenció a la seva ideologia, creences o religió, sexe, orientació sexual, pertinença a una ètnia, raça o nació, malaltia o discapacitat, situació familiar, per ostentar la representació sindical o legal dels treballadors, pel parentiu amb altres treballadors de l’empresa o per la utilització d’alguna de les llengües oficials en l’Estat Espanyol, sempre que no restableixin la situació d’igualtat després del requeriment o sanció administrativa, reparant, així mateix, els danys econòmics produïts.

Aquest delicte se sanciona amb una pena de sis mesos a dos anys o multa de 12 a 24 mesos.

7. Impedeixin o limitin, mitjançant engany o abús de necessitat, l’exercici del dret a la vaga o a la llibertat sindical.

La pena que es contempla és de presó de sis mesos a dos anys o multa de sis a dotze mesos.

8. Coaccionin a una altra persona a iniciar o continuar una vaga, suposat sancionat amb una pena de presó d’un any i nou mesos fins a tres anys o amb la pena de multa de divuit a vint-i-quatre mesos.

0/5 (0 Reviews)