areas

Delictes contra la propietat industrial

Consulta jurídica sobre delictes de propietat industrial

En el cas que tingui qualsevol consulta sobre aquesta matèria, pot sol·licitar una reunió en el despatx trucant al telèfon 93 343 70 40 o, si escau, remetre’ns la seva sol·licitud on line i els nostres especialistes li atendran personalment.

Els delictes contra la propietat industrial en el Codi Penal

El Codi Penal tipifica diversos delictes la finalitat dels quals és protegir la propietat industrial respecte a patents, models d’utilitat, signes distintius i denominacions d’origen.

En la pràctica forense, la majoria de procediments penals seguits per delicte contra la propietat industrial se circumscriuen a la infracció de signes distintius; concretament, marques i noms comercials.

En aquest àmbit, l’article 274 del Codi Penal sanciona amb penes d’un a quatre anys de presó i multa de dotze a vint-i-quatre mesos, al que, sense consentiment del titular del dret contra la propietat industrial registrat conforme a la legislació de marques, amb coneixement d’aquest registre, i amb finalitats comercials i industrials, dugui a terme alguna de les següents actuacions:

1.- Import, fabriqui o produeixi productes que incorporin un signe distintiu idèntic o confusible amb el registrat.

2.- Comercialitzi, distribueixi o ofereixi a l’engròs productes que incorporin un signe distintiu idèntic o confusible amb el registrat, o els emmagatzemi amb aquesta finalitat, quan es tracti dels mateixos o similars productes, serveis o activitats pels quals el dret de propietat industrial es troba registrat.

Quan aquestes activitats siguin realitzades al detall o mitjançant venda ambulant o ocasional, el Codi Penal estableix una graduació de la pena i, en conseqüència, sanciona aquestes actuacions, en el primer supòsit, amb una pena de sis mesos a tres anys de privació de llibertat, i en el segon amb una pena de sis mesos a dos anys.

El Codi Penal, així mateix, regula uns supòsits agreujats en el seu article 276, assenyalant que el delicte contra la propietat industrial serà sancionat amb una pena de dos a sis anys de privació de llibertat, multa de divuit a trenta-sis mesos i inhabilitació per a l’exercici de la professió relacionada amb el delicte comès, quan concorri alguna de les següents circumstàncies:

  • Que el benefici que s’hagi obtingut, o el que s’hagués pogut obtenir, sigui d’especial transcendència econòmica.
  • Que els fets revesteixin especial gravetat, pel que caldrà atendre al valor dels objectes que infringeixin els drets de propietat industrial, o a l’especial importància dels perjudicis que s’originin per al seu titular.
  • Que el culpable pertanyi a una associació u organització criminal la finalitat de la qual fos la infracció de drets de propietat industrial.
  • Que en la comissió del delicte s’hagi utilitzat a persones menors de divuit anys.
0/5 (0 Reviews)