areas

Delictes contra la propietat intel.lectual

Advocats especialistas en delictes contra la propietat intel·lectual

En el cas que tingui qualsevol consulta sobre aquesta matèria, pot sol·licitar una reunió en el despatx trucant al telèfon 93 343 70 40 o, si escau, remetre’ns la seva sol·licitud on line i els nostres especialistes li atendran personalment.

Els delictes contra la propietat intel·lectual en el Codi Penal

La reforma del Codi Penal operada mitjançant la Llei Orgànica 1/2015, ha suposat una important modificació dels delictes contra la propietat intel·lectual ampliant notablement l’àmbit de protecció penal.

Conforme al que es disposa en l’article 270.1 del Codi Penal, cometran delicte contra la propietat intel·lectual sancionat amb una pena de presó de sis mesos a quatre anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos els que, amb ànim d’obtenir un benefici econòmic directe o indirecte i en perjudici de tercer, i sense l’autorització dels titulars o cessionaris dels drets de propietat intel·lectual, reprodueixin, plagiïn, distribueixin, comuniquin públicament o de qualsevol altra manera explotin econòmicament una obra o prestació literària, artística o científica, o la seva transformació, execució o interpretació artística fixada en qualsevol tipus de suport o comunicada a través de qualsevol mitjà.

Mitjançant aquesta nova configuració del delicte, podrà perseguir-se penalment als titulars d’activitats (per exemple,  hostalers) que comuniquin públicament i sense autorització obres protegides per drets de propietat intel·lectual en els seus negocis (principalment, música), amb l’única finalitat d’aconseguir un incrementi de la seva clientela i, en conseqüència, també dels seus beneficis.

L’article 270.2 del Codi Penal, per la seva banda, tipifica les denominades conductes de streaming, comeses per un prestador de serveis de la informació que, amb l’ànim d’obtenir un benefici econòmic directe o indirecte, i en perjudici de tercer, faciliti de manera activa i no neutral i sense limitar-se a un tractament merament tècnic, l’accés o la localització en internet d’obres o prestacions objecto de propietat intel·lectual, sense l’autorització dels titulars dels corresponents drets o els seus cessionaris

Per la seva banda, l’article 271 del Codi Penal contempla diverses formes agreujades del delicte, i així estableix que s’imposarà la pena de presó de dues a sis anys, multa de divuit a trenta-sis mesos i inhabilitació especial per a l’exercici de la professió relacionada amb el delicte per un període de dos a cinc anys, quan concorri alguna de les següents circumstàncies:

  • Que el benefici obtingut o que s’hagués pogut obtenir posseeixi especial transcendència econòmica.
  • Que el culpable pertanyi a una organització o associació, fins i tot de caràcter transitori, que tingui com a finalitat la realització d’activitats infractores de drets de propietat intel·lectual.
  • Que els fets revesteixin especial gravetat.
  • Que s’utilitzi a menors de 18 anys per a la comissió del delicte.
1/5 (1 Review)