areas

Delictes societaris

Advocats especialistes en delictes societaris.

En el cas que tingui qualsevol consulta sobre aquesta matèria, pot sol·licitar una reunió en el despatx trucant al telèfon 93 343 70 40 o, si escau, remetre’ns la seva sol·licitud on line i els nostres especialistes li atendran personalment.

Els delictes societaris en el Codi Penal.

El Codi Penal regula els següents delictes societaris en el Capítol XIII del Títol XIII:

1. Delicte de falsedat en documents socials

El delicte de falsedat en documents socials és comès per l’administrador de fet o de dret d’una societat que falsegi els comptes anuals o altres documents que hagin de reflectir la situació jurídica o econòmica de l’entitat, d’una forma idònia per causar un perjudici econòmic a la mateixa, a algun dels seus socis o a un tercer.

El delicte, en conseqüència, no exigeix la producció d’un perjudici econòmic, consumant-se, per contra, quan la conducta de falsedat és idònia ex ante per produir aquest perjudici.

En el cas que el delicte de falsedat en documents socials no produeixi un perjudici econòmic a la societat, als seus socis o a un tercer, la pena prevista és de presó d’un a tres anys i multa de sis a dotze mesos. En el cas que sí que es produeixi un perjudici de caràcter econòmic, la pena s’imposarà en la seva meitat superior.

2. Delicte d’imposició d’acords abusius

Cometen aquest delicte els que, prevalent-se de la seva situació majoritària en la Junta d’accionistes o en l’òrgan d’administració d’una societat, imposin acords abusius, amb ànim lucre o aliè, en perjudici dels altres socis i sense que reportin cap benefici a la societat.

En aquest cas, el Codi Penal contempla una pena de presó de sis mesos a tres anys o multa del tant al triple del benefici obtingut.

3. Delicte d’imposició o aprofitament d’acords lesius de majories fictícies

Aquest delicte serà comès per aquell que imposi o s’aprofiti per a si o per a un tercer, en perjudici de la societat o d’algun dels seus socis, d’un acord lesiu adoptat per una majoria fictícia que hagi estat obtingut per atribució indeguda del dret de vot a els qui legalment manquin del mateix, per abús de signatura en blanc, per negació il·lícita del dret de vot a els qui ho tinguin legalment reconegut, així com per qualsevol altre procediment semblant.

El Codi Penal castiga aquest delicte amb una pena de presó de sis mesos a tres anys o multa del tant al triple del benefici obtingut.

4. Delicte de negació o impediment de l’exercici dels drets socials

Aquest delicte es comet pels administradors de fet o de dret d’una societat que, sense causa legal, impedeixin o neguin a un soci l’exercici dels drets d’informació, participació en la gestió o control de l’activitat social, o subscripció preferent d’accions reconeguts en les lleis.

La pena a imposar en aquest cas és una multa de sis a dotze mesos.

5. Delicte de negació o impediment d’actuacions d’inspecció o supervisió

Aquest delicte societari es comet pels administradors de fet o de dret d’un societat sotmesa o que actuï en mercats subjectes a supervisió administrativa, i que negui o impedeixi l’actuació de les persones, òrgans i entitats supervisores i inspectores.

L’article 294 del Codi Penal estableix per a aquest delicte una pena de presó de sis mesos a tres anys o multa de dotze a vint-i-quatre mesos.

6. Administració deslleial o fraudulenta

El Codi Penal de 2015 ha suprimit el delicte d’administració fraudulenta anteriorment regulat en l’article 295 del Codi Penal.

No obstant això, això no vol dir que les conductes anteriorment constitutives d’aquest delicte hagin quedat despenalitzades, sinó que, per contra, apareixen actualment tipificades en el delicte d’administració deslleial de patrimonis previst en l’article 252, que estableix que cometran la infracció penal els que tenint facultats per administrar un patrimoni aliè, emanades de la llei, encomanades per l’autoritat o assumides mitjançant un negoci jurídic, les infringeixin excedint-se en l’exercici de les mateixes.

0/5 (0 Reviews)