areas

Delictes urbanístics

Advocats especialistes en delictes urbanístics.

En el cas que tingui qualsevol consulta sobre aquesta matèria, pot sol·licitar una reunió en el despatx trucant al telèfon 93 343 70 40 o, si escau, remetre’ns la seva sol·licitud on line i els nostres especialistes li atendran personalment.

Els delictes urbanístics en el Codi Penal.

El delicte urbanístic es comet pels promotors, constructors o tècnics directors que duguin a terme obres d’urbanització, construcció o edificació no autorizables en:

  1. Sòls destinats a vials, béns de domini públic, zones verdes o llocs que tinguin legal o administrativament reconegut el seu valor paisatgístic, ecològic, històric o cultural, o pels mateixos motius hagin estat considerats d’especial protecció (sancionat amb presó d’un any i sis mesos a quatre anys, multa econòmica i inhabilitació especial per a professió o ofici per temps d’un a quatre anys).
  2. Sòls no urbanitzables (sancionat amb presó d’un a tres anys, multa econòmica i inhabilitació especial per a professió o ofici per temps d’un a quatre anys).

En els supòsits de sentència condemnatòria, el jutge o tribunal podrà ordenar, amb càrrec a l’autor del delicte, la demolició de l’obra i la reposició al seu estat originari de la realitat física alterada, tot això sense perjudici de les indemnitzacions que poguessin correspondre als tercers de bona fe.

Així mateix, l’article 320 del Codi Penal sanciona amb la pena de presó d’un any i sis mesos a quatre anys, multa de dotze a vint-i-quatre mesos i inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic i per a l’exercici del dret de sufragi passiu per temps de nou a quinze anys, a l’autoritat o funcionari que, sabent la seva injustícia, hi hagi:

  • Informat favorablement, resolt o votat a favor dels instruments de planejament, els projectes d’urbanització, parcel·lació, reparcel·lació, construcció o edificació o la concessió de llicències contràries a les normes d’ordenació territorial o urbanística.
  • Silenciat la infracció d’aquestes normes amb motiu de les inspeccions realitzades.
  • Omès les la realització de les inspeccions de caràcter obligatori.
0/5 (0 Reviews)