areas

Delictes d’estafa

Advocats especialistes en delictes d’estafa.

En el cas que tingui qualsevol consulta sobre aquesta matèria, pot sol·licitar una reunió en el despatx trucant al telèfon 93 343 70 40 o, si escau, remetre’ns la seva sol·licitud on line i els nostres especialistes li atendran personalment.

El delicte d’estafa en el Codi Penal.

L’estafa és un delicte de caràcter patrimonial castigat amb una pena de presó de sis mesos a tres anys, que es caracteritza per la utilització d’un engany bastant per produir error en una altra persona amb ànim de lucre, induint-la a realitzar un acte de disposició en perjudici propi o aliè.

El Codi Penal, així mateix, també regula les següents conductes constitutives d’estafa:

 • Aconseguir una transferència no consentida de qualsevol actiu patrimonial en perjudici d’un tercer, mitjançant manipulació informàtica o artifici semblant.
 • Fabricar, introduir, posseir o facilitar programes informàtics específicament destinats a la comissió d’un delicte d’estafa.
 • Utilitzar targetes de crèdit o dèbit, xecs de viatge, o les dades obrants en qualsevol d’ells, per realitzar operacions de qualsevol tipus en perjudici del seu titular o d’un tercer.
El Codi Penal, a més del tipus penal bàsic, contempla una sèrie de conductes que motiven un agreujament del delicte, assenyalant, en l’article 250, que l’estafa serà sancionada amb una pena de presó d’un a sis anys i multa de sis a dotze mesos, quan concorri alguna de les següents circumstàncies:
 • Que afecti a béns de primera necessitat.
 • Que es cometi mitjançant abús de la signatura d’un altre, o mitjançant la substracció o inutilització d’un procés, expedient, protocol o document públic o oficial.
 • Que recaigui sobre els béns que integren el patrimoni històric, cultural, artístic o científic.
 • Que tingui especial gravetat, pel que haurà d’atendre’s a l’entitat del perjudici ocasionat i a la situació en què es deixi a la víctima o a la seva família.
 • Que el valor de la defraudació sigui superior als 50.000 euros, o que afecti a un nombre elevat de persones.
 • Que es cometi amb abús de les relacions personals existents amb la víctima, o que el persona que defrauda s’aprofiti de la seva credibilitat empresarial o professional.
 • Que es cometi estafa processal, la qual consisteix en la manipulació de proves o un altre frau processal anàleg en un procediment judicial, amb la finalitat de provocar un error en el jutge o tribunal que comporti el dictat d’una resolució que perjudiqui els interessos econòmics de l’altra part, o d’un tercer.
A més de l’anterior, l’article 251 del Codi Penal regula altres supòsits especials d’estafa castigats amb una pena de presó d’un a quatre anys, i que són els següents:
 • Alienar, gravar o arrendar a un altre, en perjudici d’aquest o d’un tercer, una cusi moble o immoble atribuint-se falsament facultats de disposició.
 • Disposar d’un ben moble o immoble ocultant l’existència de qualsevol càrrega, o gravar-la o alienar-la novament abans de la definitiva transmissió a un tercer.
 • Atorgar un contracte simulat en perjudici d’un tercer.
0/5 (0 Reviews)