areas

Delictes de furt

Advocats especialistes en delictes de furt.

En el cas que tingui qualsevol consulta sobre aquesta matèria, pot sol·licitar una reunió en el despatx trucant al telèfon 93 343 70 40 o, si escau, remetre’ns la seva sol·licitud on line i els nostres especialistes li atendran personalment.

El delicte de furt en el Codi Penal.

El delicte de furt és comès per qui, amb ànim de lucre, prengui una cosa moble aliena sense la voluntat del seu propietari.

Després de la desaparició de les faltes en el Codi Penal de 2015, els furts de coses mobles amb una quantia no superior als 400 Euros, passen a ser considerats delictes lleus.

En conseqüència, l’autor del delicte de furt serà castigat amb una pena de sis a divuit mesos si la quantia del sostret excedeix de quatre-cents euros i no s’han neutralitzat, eliminat o inutilitzat els sistemes d’alarma o seguretat en la substracció, o amb una pena de multa d’un a tres mesos si la quantia del sostret no excedeix de la citada quantitat i no concorre cap de les circumstàncies agreujants que contempla l’article 235.

En atenció al que es disposa en aquest últim article, el delicte de furt serà castigat amb una pena d’un a tres anys en els següents supòsits:

  • Quan se sostreguin coses de valor artístic, històric, cultural o científic.
  • Quan revisteixi especial gravetat, atenent al valor dels efectes sostrets o es produïssin perjudicis d’especial consideració.
  • Quan es posi a la víctima o a la seva família en greu situació econòmica, o s’hagi realitzat abusant de les seves situacions personals o de la seva situació de desemparament.
  • Quan es tracti de coses de primera necessitat i es causi una situació de desproveïment.
  • Quan en delinquir el culpable hagués estat condemnat executòriament almenys per tres delictes contra el Patrimoni i l’Ordre Socioeconòmic, sempre que siguin de la mateixa naturalesa.
  • Quan s’utilitzi a menors de setze anys per a la comissió del delicte.
  • Quan es tracti de conduccions, cablejat, equips o components d’infraestructures de subministrament elèctric, d’hidrocarburs o dels serveis de telecomunicacions, o d’altres causes destinades a la prestació de serveis d’interès general i es causi un menyscapte greu als mateixos.
  • Quan es tracti de productes agraris o ramaders, o dels instruments o mitjans que s’utilitzen per a la seva obtenció, sempre que el delicte es cometi en les explotacions agràries o ramaderes i es causi un perjudici greu a les mateixes.
  • Quan el culpable estigui integrat en una organització o grup criminal dedicat a la comissió de delictes contra el Patrimoni i l’Ordre Socioeconòmic, sempre que siguin de la mateixa naturalesa.
0/5 (0 Reviews)