areas

Delictes d’impagament de pensions

Advocats especialistes en delictes d’impagament de pensions.

En el cas que tingui qualsevol consulta sobre aquesta matèria, pot sol·licitar una reunió en el despatx trucant al telèfon 93 343 70 40 o, si escau, remetre’ns la seva sol·licitud on line i els nostres especialistes li atendran personalment.

El delicte d’impagament de pensions en el Codi Penal.

El delicte d’impagament de pensions està regulat en l’article 227 del Codi Penal, segons el qual serà sancionat amb la pena de presó de tres mesos a un any i multa de sis a vint-i-quatre mesos el que deixi de pagar durant dos mesos consecutius o quatre mesos alterns qualsevol prestació econòmica a favor del seu cònjuge o els seus fills, establerta en conveni judicialment aprovat o resolució judicial en els supòsits de separació legal, divorci, declaració de nul·litat del matrimoni, procés de filiació, o procés d’aliments a favor dels seus fills.

Segons indica la Sentència del Tribunal Suprem número 576/2001, de 3 d’abril, la figura delictiva tipificada en l’article CP constitueix una segregació del tipus general d’abandonament de família, amb la qual el legislador tracta de protegir als membres econòmicament més febles del cos familiar enfront de l’incompliment dels deures assistencials de l’obligat a prestar-los en virtut de resolució judicial o de conveni judicialment aprovat en els supòsits contemplats en el precepte.

Els requisits que han de complir-se perquè la conducta sigui considerada delictiva, són els següents:

  • L’existència d’una resolució judicial ferma o conveni aprovat per l’autoritat judicial competent que estableixi qualsevol tipus de prestació econòmica a favor d’un cònjuge o dels fills del matrimoni.
  • Una conducta omissiva per part de l’obligat al pagament consistent en l’impagament reiterat de la prestació econòmica fixada durant els terminis establerts en el precepte, que actualment són dos mesos consecutius o quatre no consecutius.
  • Un element subjectiu configurat pel coneixement de la resolució judicial i la voluntat d’incomplir l’obligació de prestació que aquella imposa.

Així mateix, ha de destacar-se que, en atenció a la naturalesa omissiva del tipus penal, no seran constitutius de delicte aquells supòsits en els quals l’incompliment de pagament ve motivat per una falta de capacitat econòmica de l’obligat al pagament.

Finalment, és important ressenyar que, en els supòsits de condemna, la reparació del dany procedent del delicte comprendrà sempre el pagament de les quanties degudes.

0/5 (0 Reviews)