areas

Delictes de suborn

Advocats especialistes en delictes de suborn.

En el cas que tingui qualsevol consulta sobre aquesta matèria, pot sol·licitar una reunió en el despatx trucant al telèfon 93 343 70 40 o, si escau, remetre’ns la seva sol·licitud on line i els nostres especialistes li atendran personalment.

El delicte de suborn en el Codi Penal.

El delicte de suborn està regulat en els articles 419 a 427 del Codi Penal, en els quals es tipifiquen diverses conductes contràries al bon funcionament de l’Administració Pública.

Els articles 419 i 420 del Codi Penal sancionen a l’autoritat o funcionari públic que, en profit propi o d’un tercer, rebi o sol·liciti, per a si o per a una tercera persona, una  donació, favor o retribució de qualsevol classe per realitzar en l’exercici del seu càrrec un acte contrari als deures inherents al mateix, per no realitzar o retardar injustificadament el que havia de practicar, o, finalment, per realitzar un acte contrari al seu càrrec.

Així mateix, el Codi Penal tipifica com a delicte de suborn aquells supòsits en els quals la donació, favor o retribució es rebi o sol·liciti per l’autoritat o funcionari com recompensa per alguna de les conductes descrites anteriorment; així com quan acceptin una donació o regal en consideració al seu càrrec o funció.

És important destacar, finalment, que el Codi Penal no solament considera, en aquests supòsits, que el delicte de suborn és comès per part de l’autoritat o funcionari públic, sinó que també sanciona penalment al particular que lliuri la donació o retribució de qualsevol altra classe a l’autoritat o funcionari públic, podent quedar aquell exempt de pena en els supòsits en què denunciï el fet abans que transcorri un termini de dos mesos.

0/5 (0 Reviews)