areas

Delictes de violència de gènere

Advocats especialistes en delictes de violència de gènere.

En el cas que tingui qualsevol consulta sobre aquesta matèria, pot sol·licitar una reunió en el despatx trucant al telèfon 93 343 70 40 o, si escau, remetre’ns la seva sol·licitud on line i els nostres especialistes li atendran personalment.

Els delictes de violència de gènere en el Codi Penal.

L’article 1 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, assenyala, al seu primer apartat, que l’objecte de la citada Llei és actuar contra la violència que, com a manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, s’exerceix sobre aquestes per part d’els qui siguin o hagin estat els seus cònjuges o d’els qui estiguin o hagin estat lligats a elles per relacions similars d’afectivitat, àdhuc sense convivència.

En atenció a aquesta definició legal sobre la violència de gènere, el Codi Penal espanyol tipifica com a delicte diverses formes d’exercici de violència de l’home sobre la dona, sense excloure els casos de violència d’escassa entitat i amb independència de la seva forma d’expressió, sigui física o psicològica.

L’article 153.2 del Codi Penal sanciona amb les pena de presó de sis mesos a un any o de treballs en benefici de la comunitat de trenta-u a vuitanta dies i, en tot cas, privació del dret a la tinença i port d’armes d’un any i un dia a tres anys, al que, per qualsevol mitjà o procediment, causi a un altre menyscapte psíquic, lesió de menor gravetat o maltractament d’obra sense lesió, quan l’ofesa sigui o hagi estat la seva esposa, o dona que estigui o hagi estat lligada a ell per una relació d’afectivitat anàloga, tot i que no existeixi en aquest moment convivència.

Per la seva banda, l’article 173.2 del Codi Penal eleva la sanció a una pena de presó de sis mesos a tres anys, així com privació del dret a la tinença i port d’armes de tres a cinc anys, quan els actes de violència física o psíquica hagin estat realitzats amb caràcter habitual.

Tant en un com en un altre delicte, la pena haurà d’imposar-se en la seva meitat superior quan el delicte es cometi en presència de menors, o utilitzant armes, o sigui dut a terme al domicili comú o al domicili de la víctima, o es realitzi infringint una pena o una mesura cautelar de les assenyalades en l’article 48.

Finalment, mereix destacar que el Codi Penal tipifica, així mateix, com a delicte els supòsits d’injúria o vexació injusta de caràcter lleu, quan la persona ofesa sigui o hagi estat l’esposa de l’autor, o dona que estigui o hagi estat lligada a ell per una relació d’afectivitat anàloga, sancionant aquestes conductes amb una pena de localització permanent, multa o treballs en benefici de la comunitat.

0/5 (0 Reviews)